Zápis do 1. třídy


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

pro rok 2020-2021 změna klikněte na tento odkaz: 

https://zsddmklasterec.cz/index.php/vstup/2-uncategorised/330-zapis-do-prvnich-trid-pro-skolni-rok-2020-2021

 

zapis

 

1.Povinně k zápisu

a) dítě narozené od 1.září 2012 do 31.8.2013

b) děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

2.Dobrovolně

a) věk dítěte - 5let k 31.8.2019

b) dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31.12. 2019 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ  Školského poradenského zařízení (PPP, SPC),

c) dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2020 – zákonný zástupce doloží VYJÁDŘENÍ ŠPZ + ODBORNÉHO LÉKAŘE.

3.Organizace zápisu

- k zápisu přicházejí zákonní zástupci se svými dětmi ve dvou určených dnech v době od 13:00 do 17:00 hodin,

- předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP,

- dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně,

- zápis je rozdělen na formální část (20 minut) a motivační část (max. 60 minut),

- při formální části zápisu vyplní potřebné tiskopisy,

- zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne do týdne na webových stránkách školy a úřední desce školy.

4. Formální část zápisu

- zákonný zástupce dítěte na místě vyplní a podá Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, vyplní Zápisní list dítěte.

- obdrží registrační číslo dítěte.

- předloží svůj průkaz totožnosti.

- předloží rodný list dítěte.

- zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat.

- pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní písemný souhlas).

- obdrží Desatero rodičům.

5. Motivační část zápisu

- pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce dítěte (vyplní u formální části zápisu písemný souhlas).

- motivační část se nese hravou formou – motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní zralosti.

- škola zcela zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí a nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje v souladu s RVP PV.

6. Poskytnutí informací zákonným zástupcům

- zákonní zástupci budou při zápisu do 1. ročníku základní školy informováni:
jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji- škola jim doporučí Desatero pro rodiče – pro možnost dalšího zlepšení vybavenosti dítěte kompetencemi z RVP PV   a upozornění na oblasti, na které se mají s dítětem zaměřit (předáno zákonnému zástupci),

- o možnosti udělení odkladu školní docházky (v případě udělení odkladu školní docházky možnost vzdělávání, které vyrovná vývoj dítěte), - využití přípravné třídy ve škole

- o individuální pomoci a komunikaci se zákonnými zástupci u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,

- u budoucích žáků s SVP, nadaných, mimořádně nadaných žáků o systému společného vzdělávání.

7. Odklad povinné školní docházky

1. Zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad povinné školní docházky:

- pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,

- písemně – vyplní žádost o odklad povinné školní docházky,

- v době zápisu – v oficiálním určeném termínu (§ 37 odst. 1 ŠZ ve znění účinném od 1. 1. 2017).

2. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku:

- Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného lékaře nebo klinického psychologa.

- pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.


- pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2019 oba posudky. Poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty.

- nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku.

8. vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

- na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

- rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

- rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.

- pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

- zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po zveřejnění či doručení.

- pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitel školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Co musí dítě k zápisu zvládnout ?

Vážení rodiče, touto velmi diskutovanou otázkou se vůbec netrapte!

Proč ?

- vaše dítě je na zápis systematicky připravováno ve své MŠ, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá

- pokud máte pocit, že mu něco nejde tak, jak by mělo (nebo jak byste si přáli), berte v potaz, že do 1. září uběhnou ještě 4 měsíce

- pokud ho čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv problém, náš vyškolený pedagogický sbor a  školní poradenské pracoviště si s tím jistě budou umět poradit :-)

 

 
Attachments:
Download this file (Desatero pro rodiče.pdf)Desatero pro rodiče.pdf[ ]189 kB