Výchovný poradce


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Výchovný poradce

 

Výchovným poradcem na naší škole je Mgr. Ivana Hykyšová

 

Konzultační hodiny výchovného poradce:
Denně 7:20-7:50, nebo jiný termín po telefonické či osobní dohodě (474 375 958)

 

Náplň práce výchovného poradce

Nejnovější informace k přijímacímu řízení.

Pro vycházející žáky a jejich rodiče (harmonogram školního roku, ve kterém žák podává přihlášku na SŠ)

 

1) listopad
 - návštěva výstavy Vzdělávání v rámci výuky = prezentace SŠ a SOU v regionu
 - třídní schůzky se zástupci SŠ
 - odeslání přihlášek na umělecké školy a konzervatoře do konce listopadu

2) leden
 - vyplnění přihlášek „nanečisto" (vzor)
 - talentové zkoušky na umělecké školy od 4.1. do 15.1.2021, na konzervatoře od 15.1. do 31.1.2021, na sportovní gymnázium 2.1. do 15.2.2021
(žák, který neuspěje u talentových zkoušek, může podat následně dvě přihlášky na běžné obory)

3) listopad- únor
 - konzultace k volbě povolání s výchovným poradcem (termín sjednávají rodiče telefonicky či osobně)

- do 30.11.2020 vydání zápisového lístku uchazečům o studium na SŠ uměleckých.

4) únor
 - žáci si vyzvednou u výchovného poradce až 2. přihlášky (v případě znehodnocení možno další vytisknout na www.msmt.cz - Formuláře přihlášek)
 - vyplnění přihlášek a předání zpět škole ke kontrole prospěchu, orazítkování a podpisu.
 - požaduje-li SŠ lékařskou prohlídku, vyplnění přihlášky též lékařem.
 - odeslání přihlášek na vybrané školy nejpozději do 1.3.2021

5) březen
 - vydání zápisových lístků rodičům 1.3. - 5.3.2021
 zápisový lístek: ponechte doma až do rozhodnutí o přijetí na SŠ či SOU, následně do 10 dnů odevzdáte zápisový lístek na dané škole, tím potvrdíte své rozhodnutí na škole studovat (v případě úspěšnosti na více školách je nutno se rozhodnout pro jednu.)
Zápisový lístek nelze vzít zpět s výjimkou úspěšného odvolání se na druhé škole.

6) duben
 - přijímací řízení - v tomto školním roce nově na všechny obory s maturitní zkouškou Státní přijímací zkoušky z Čj a literatury a z Ma.

      Termíny konání přijímacích zkoušek  jsou od 12.4. do 28.4.2021 do maturitních oborů a 22.4. do 30.4.2021 do oborů bez maturity

7) květen
 - SŠ zveřejní výsledky PZ pro úspěšné uchazeče - vývěska na dané škole, webové stránky školy, SŠ zašle vyrozumění dopisem pouze neúspěšným uchazečům.
 - odevzdávání zápisových lístků
 - další kola přijímacího řízení

 

Výstava vzdělávání 

prezentace SŠ v CV: listopad 2020 pro žáky 9. ročníku a vycházející z nižších ročníků ( skutečnou účast na prezentaci uskutečníme na základě aktuální situace kolem COVID-19)

 

Kam po ZŠ

 

Třídní schůzky pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce úterý 24.11.2020 v 16hod v učebně 9.A (učebna F přízemí II. stupeň)

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předkládají do 30. listopadu 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2021 pro 1. kolo přijímacího řízení;
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na 2 obory vzdělání.  Na obou  přihláškách se vždy uvádí školy ve stejném pořadí;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění je stanoven v pracovních dnech od 4. ledna do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 4. ledna do 15. února 2021;
• termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří je stanoven v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021;
• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna 2021;
• přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

 

Informace k volbě povolání

Přehled středních škol Ústeckého kraje v tištěné podobě k zapůjčení u výchovného poradce. (předán žákům i v elektronické podobě)
Na nástěnce výchovného poradce v přízemí na II.stupni poskytujeme další důležité informace.

 

Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc:

www.atlasskolstvi.cz

www.uiv.cz

www.scio.cz

www.zaskolou.cz

www.skolaonline.cz

www.istp.cz

www.nuov.cz

www.hledam-skolu.cz

www.balonek.cz

 

Sledujte webové stránky jednotlivých středních škol a využívejte nabídku dnů otevřených dveří na jednotlivých SŠ

 

Hlavní část práce výchovného poradce

1) Systematické a dlouhodobé sledování a hodnocení dětí
       a) Učební výchovné problémy
       b) Tělesné postižení
       c) Talentovanost
       d) Pomoc při zařazování do příslušné činnosti (kroužky a speciální školy)
2) Návrhy na řešení problému
       a) Konzultace s třídními učiteli, ředitelem, pedagogickým sborem
3) Spolupráce
       a) S rodiči (konzultace)
          i) doporučení vyšetření v PPP či SPC
          ii) práce podle pokynů PPP
          iiii) osvěta (SVPUCH), výběr vhodného povolání, vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte
       b) s PPP, SPC
       c) návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology a pedagogy
       d) s pediatrem (zdravotní problémy ovlivňující školní úspěšnost a docházku)
          i) změnená pracovní schopnost
          ii) práce se zdravotně oslabenými žáky
          iii) žáci školně nezralí
       e) s ostatními intitucemi (ZUŠ, poradenská centra)
       f) s učiteli
          i) seznamování s problémy a jejich řešení - školní zralost, logopedie, vývojové poruchy
          ii) pomoc při vyplňování žádosti o vyšetření PPP
          iii) pomoc při sestavování IVP a PLPP
          iv) zařazování do hodin nápravy
          v) sledování stupně nápravy
          vi) konzultace vzdělávacích postupů a metod dle IVP
          vii) prevence záškoláctví, spolupráce se školními asistenty
          viii) řešení záškoláctví v spolupráci s třídním učitelem a ředitelem
          ix) přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ
4) Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče
       a) odborná pomoc v otázkách psychického a sociálního vývoje, prevence výchovných a výukových vad a poruch, informace o studiu a učebních oborech (třídní učitel, rociče, žáci, úřad práce)
       b) příruční knihovnička - literatura psychologická, pedagogická
5) Individuální práce s problémovými žáky a jejich rodiči (na základě požadavků třídních učitelů)
6) Protidrogová prevence
       a) Důsledná spolupráce s metodikem prevence
       b) Sledování delikvence mládeže a její důsledky
       c) Prevence negativních důsledků užívání drog a návykových látek
       d) Zdůraznění škodlivosti působení drog na dětský organismus
       e) Volnočasové aktivity

Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy otázek:

       1) neprospěch ve škole, problémy se zvládáním učiva
       2) zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých předmětech (dyslexie, dyspraxie apod.)
       3) problémy ve vztazích se spolužáky, se členy rodiny, s partnerem
       4) problémy se sebou samým (strach, úzkost, deprese, bulimie...)
       5) otázky volby středoškolského studia

Výchovný poradce Váš problém posoudí a v nutnmých případech doporučí konzultaci s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

 

 PPP Kadaň  474 334 487
 Poradna pro rodinu a vztahy Kadaň  777 067 091
Linka právní pomoci  777 800 002 (ve středu)
Středisko výchovné péče (Dyáda) Chomutov   474 621 682 
 "K" centrum Kadaň  474 335 345 
 Kurátor pro mládež OSPOD Kadaň  474 319 663 
Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Kadaň   474 319 662 
Odbor sociálních věcí a školství - p.Makoli-Glacnerová   474 359 653 
Krizová telefoní linka k šikaně   286 881 059