Školní družina a klub


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Telefon do ŠD: +420 731 133 624
V případě nepřítomnosti volejte školu 474 375 958 (pouze v případě nutnosti)

 

Provoz školní družiny
denně od 6.00 do 16.00 hodin

• 06.00 - 08.00 → ranní činnost ( děti dochází podle potřeby rodičů)
• 11.40 - 13.00 → příchod dětí z vyučování, oběd, odpočinková činnost
• 13.00 - 15.00 → rekreační zájmová činnost, vycházka
• 15.00 - 16.00 → příprava na vyučování, odpočinková činnost, hry

 

šd1šd2

 

 

Řád ŠD
• Dle ustanovení o platbách zákonných zástupců hradí rodiče dobrovolný příspěvek ve výši 1.000 Kč na celý školní rok. Peníze jsou využity na materiální zabezpečení výchovných činností. Vyúčtování k nahlédnutí na požádání u hospodářky školy.
• Ve ŠD je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků.
• Není-li žák vyzvednut ze ŠD ve stanovenou dobu (do 16,00) a bude-li to opakovaně (po domluvě s ŘŠ, OŠ a sociálních věcí a Policií) bude žák-účastník odveden na odd. Městské policie, kde si ho rodiče mohou vyzvednout.

 

Co dítě potřebuje
• Vyplněnou přihlášku do ŠD (nemusí být potvrzení od zaměstnavatele, stačí datum narození- bez rodného čísla)
• Náhradní oblečení na vycházky a do tělocvičny - nejlépe v látkové tašce nebo v nějakém sáčku (stačí tepláky, zvažte jaké je roční období. Bude-li možné, tak i vhodnou obuv na TV)
• Ručník (podepsaný s poutkem)
Podepište vše, aby si dítě své věci poznalo.

 

Odchody
Děti odchází domů podle žádosti rodičů (na zadní straně zápisního lístku). Každou změnu ohlásí rodiče vychovatelce písemně (v notýsku nebo na lístečku s přísl. datem a podpisem rodiče). Pokud bude dítě odcházet se starším sourozencem, či někým kdo není uveden v ZL, je třeba písemný souhlas rodičů. Vzhledem ke společnému odpolednímu programu prosíme rodiče, aby přizpůsobili odchody dětí ze ŠD (nejlépe do 13.00 hod. a potom po 15.00 hod.)

 

Stravování
Děti chodí na oběd společně se svým oddělením. Kartičku si zakoupí rodiče u vedoucí školní jídelny a odevzdají vychovatelce, která ji označí jménem dítěte.

 

Obsah ŠVP
ŠD navazuje na program školy, s níž tvoří jeden organizační celek. Činnosti ve ŠD jsou plánovány podle jednotlivých témat.

 

Program ŠD
Je převážně zájmový a rekreační - sport. činnost, turistika, zájmové činnosti zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudební výchovu. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně vzdělávací a sociální. O všech ostatních akcích budou rodiče předem písemně informováni.

 

Vážení rodiče!
Školní družina j emísto, kde Vaše dítě tráví volný čas po vyučování, mnohdy delší než ve škole, docházi-li i ráno. Chtěli bychom připravit příjemné prostředí a organizovat činnost tak, aby byla zajímavá a přinesla dětem zábavu a ponaučení. Pro zajištění naší činnosti jsou potřeba pomůcky, hry, hračky, sportovní potřeby, spotřební materiál apod. Z tohoto důvodu je důležité, aby se na nákupu těchto věcí podíleli finančně i rodiče. V tomto školním roce vybíráme příspěvek v celkové výši 1.000,- Kč na celý školní rok. Zaplaťte prosím tuto částku do konce měsíce září tohoto roku. /u vychovatelek ŠD/
Obracíme se tímto i na rodiče podnikatele, kteří by mohli a byli ochotni na naši činnost přispět (např. doprava na kulturní akce, odměny za sportovní a uměleckou činnost aj.) Každá, byť sebemenší pomoc je vítána.

Těšíme se na vaše děti i spolupráci s Vámi, vychovatelky ŠD:
Pavla Poláčková (1.oddělení) a
Martina Picková (2. oddělení)