Přípravná třída


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

POSLÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Každé dítě, které přichází do školy, má právo být jiné a základní škola s tím musí počítat. Žádné by nemělo ztrácet sebedůvěru jen proto, že něco zvládá pomaleji nebo jinak, než ostatní. K tomu, aby dítě na začátku své školní docházky mohlo zažívat tolik potřebný pocit úspěšnosti a radosti ze své práce, musí ve své dovednosti a znalosti věřit. Sebejistota a zdravé sebevědomí patří k těm předpokladům, které jsou důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec, a které bychom tedy měli u dětí posilovat již od předškolního věku.

Prvořadým posláním přípravné třídy je připravit dítě k bezproblémovému nástupu do první třídy a tím tak případně předcházet jeho neúspěšnému školnímu startu.
Přípravná třída na naší škole pracuje již od roku 2003/2004 a vychází z několikaletých pozitivních zkušeností.

 DOD 6DOD 2

 

PRO KOHO JE PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA URČENA?

Je určena především pro děti:     • s odkladem školní docházky
                                                • se sníženou schopností soustředit se
                                                • s grafomotorickými obtížemi
                                                • s vadou řeči
                                                • s poruchou koordinace pohybu, zrakovou či sluchovou

Výjimečně do ní mohou být zařazeny i děti pětileté.
Do přípravné třídy na naší škole jsou zařazováni žáci všech kláštereckých škol.

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZAJIŠŤUJE

• po celý rok bezplatnou a efektivní přípravu budoucím prvňáčkům
• práci speciálního pedagoga
• logopedickou prevenci
• poskytování individuální péče všem dětem (ve třídě je maximálně 15 dětí, s dětmi pracuje i asistent pedagoga)
• respektování zvláštností dětí a jejich potřeb → zohlednění doporučení PPP
• průběžnou a výstupní diagnostiku dítěte mapující úroveň jeho připravenosti na školu (úzká spolupráce s rodiči)
• radostné klima a podnětné prostředí → pracujeme s didaktickým materiálem a doporučenými pomůckami pro přípravnou třídu z projektu Společně to dokážeme, do kterého byla naše škola s UJEP v Ústí n.Labem zapojena, využíváme některé odborné učebny školy např. počítačovou učebnu, tělocvičnu, pracujeme s interaktivní tabulí
- možnost zařazení do školní družiny
- stravování ve školní jídelně
- spolupráci pedagogů přípravné a první třídy na naší škole
- účast na veškerých zábavných a vzdělávacích akcích školy vhodných pro tuto věkovou skupinu

DOD 10

 

PROČ ZVOLIT PŘÍPRAVNOU TŘÍDU?

- absolvování přípravné třídy je pro děti z psychologického hlediska velkým přínosem
- postupným zvykáním na školní prostředí se děti zbavují případného stresu v roli prvňáčka
- dítě poznává jednotlivé části školy, její režim a postupně přivyká i školním návykům (přestávky a výuka, přechody do jednotlivých učeben, chod školní družiny a jídelny)
- zanedbatelné pro dítě není ani poznávání budoucích učitelů a spolužáků, se kterými se při různých akcích pořádaných školou seznamují
- děti se rovněž učí odpovědnosti a systematičnosti při plnění jednoduchých školních povinností → pravidelná příprava penálu a kontrola deníčku, zajištění pomůcek pro plánovanou společnou práci ve třídě apod.
- příprava budoucích prvňáčků je poskytována zdarma na rozdíl od mateřské školy, kde je docházka předškoláka v 2. pololetí školního roku již hrazena

Mnohaleté poznatky a zkušenosti učitelek z prvních tříd s dětmi, které prošly přípravnou třídou, jednoznačně sdělují → děti jsou lépe připraveny na psaní a čtení a mnohem snadněji zvládají svou roli prvňáčka. Proč jim tedy tímto způsobem nepomoci?
Všem dětem, jejichž rodiče projeví zájem, jsme připraveni tuto možnost bezplatného předškolního vzdělávání poskytnout.