Profil školy


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /web/htdocs/www.klnet.cz/home/subdoms/zspetlerska/templates/untitled/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Nové informace pro děti a jejich zákonné zástupce

https://zsddmklasterec.cz/index.php/vstup/2-uncategorised/431-dulezite-vyuka-od-4-1-2021

https://zsddmklasterec.cz/index.php/vstup/2-uncategorised/429-volno-o-vanocich

 

 Název školy:

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutovlogo zs petlerska

Adresa:

Petlérská 447
431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov
IČO: 46787496

ID datové schránky: ng9pdsm

 

 

skola

 skola2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Město Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše čp. 85
431 51 Klášterec nad Ohří
okres Chomutov
kraj Ústecký
IČO: 00261939

 

Vedení školy:

Mgr. Jaromír Mácha - statutární orgán - ředitel školy

Mgr. Ivana Hykyšová - statutární zástupce ředitele školy, výchovná poradkyně

PhDr. Jiřina Malastová - zástupce školy pro pracoviště Havlíčkova

Hana Kottková - zástupce ředitele školy pro DDM

Mgr. Jiří Kypta - koordinátor ICT

 

Charakteristika

Základní škola ul.Petlérská 447, Klášterec nad Ohří je 15-ti třídní pavilonová škola plně organizovaná.
Součástí školy je detašované pracoviště ZŠ Havlíčkova Klášterec, dále školní družina, školní klub, školní jídelna a DDM Volňásek. Škola byla otevřena 1.9.1976, má tři učební pavilony, pavilon dílen, pavilon školní družiny se školní jídelnou, tělocvičnu, skleník s učebnou pěstitelských prací. V areálu je velké školní hřiště s asfaltovým povrchem, sportovními kabinami. 
Hřiště slouží školní tělesné výchově a DDM Volňásek.

1.8.2016 došlo ke sloučení se Základní školou Havlíčkova.

Vize školy

Škola vyučuje a vychovává s vizí vyváženého učení ve všech oblastech, které člověk potřebuje k pochopení světa, s otevřeným postojem ke změnám, k partnerství a orientací na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poslání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.


Vybavení školy

Ve škole jsou vybudovány odborné pracovny fyziky a chemie, hudební výchovy, biologie, 3 učebny výpočetní techniky, zeměpisu, školní kuchyňka, výtvarné výchovy, školní dílny pro dřevo a kovo, jazykové učebny. Na školním dvoře je umístěna “letní učebna“ hojně využívaná na začátku a na konci školního roku. Na chodbách jednotlivých pavilonů I.stupně jsou vybudovány odpočinkové kouty pro žáky s různým vybavením, pro žáky I.stupně je k dispozici lezecké stěna. Vybavení kabinetů odpovídá současným potřebám, jsou dle možností každoročně doplňovány. Jednotlivá pracoviště školy, učebny jsou propojeny počítačovou sítí. V rámci EU peníze do škol, je škola vybavena novými počítači a interaktivními tabulemi.

Devět ročníků školní docházky se člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem s dalším dělením na mladší 1.-3.ročník a starší 4.-5.ročník, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Na škole pracuje úspěšně přípravná třída, dvě oddělení školní družiny a školní klub. V souladu s učebním plánem se třídy dělí na skupiny v souladu s požadavky na výuku a na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jsou ustanoveny předmětové komise na 2.stupni a metodická sdružení na 1.stupni. Škola organizuje plavecký výcvik žáků 2 a 3 tříd. K dalšímu vzdělávání škola využívá nabídky vzdělávacích center zejména Ústeckého kraje. Zájmovým organizacím poskytuje za úplatu prostory školy pro jejich činnost – sportovní a vzdělávací. Na škole je pracuje šestičlenná Školská rada a Sdružení rodičů.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor školy je tvořen kvalifikovanými pracovníky.
Ve školní družině pracují 2 vychovatelky. Na škole pracují asistenti pedagoga pro žáky se sociálně znevýhodněné (přípravné třídy) a pro žáky zdravotně postižené (vozíčkáři). Je ustanoven výchovný poradce, metodička prevence sociálně patologických jevů a metodik ICT.

Vyučující odborně spolupracují v metodických sdruženích a předmětových komisích. Členové sboru jsou proškolováni v různých kurzech a vzdělávají dle Plánu DVPP.

Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a všichni učitelé této možnosti využívají. Systém DVPP umožňuje aplikovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti realizace školního vzdělávacího programu.

Výchovné a kariérní poradenství – spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou

Funkci výchovné poradkyně vykonává Mgr. I. Hykyšová, která má pro tuto funkci patřičnou kvalifikaci. Spolupracuje s PPP Ústeckého kraje pracoviště Kadaň a s dalšími subjekty v oblasti výchovného a kariérního poradenství.